bzoj 4337 BJOI2015 树的同构

Description

树是一种很常见的数据结构。
我们把N个点,N-1条边的连通无向图称为树。
若将某个点作为根,从根开始遍历,则其它的点都有一个前驱,这个树就成为有根树。
对于两个树T1和T2,如果能够把树T1的所有点重新标号,使得树T1和树T2完全相
同,那么这两个树是同构的。也就是说,它们具有相同的形态。
现在,给你M个有根树,请你把它们按同构关系分成若干个等价类。
对于100%的数据,$1\leq N ,M \leq 50$。

Solution

乍一看这数据这么小,直接乱$Hash$就好了。
我的$Hash$是$dfs$每个子节点的$val$排序一遍然后$\times {base}^i$。

Code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define re register 
#define mod 19260817
#define int long long 

class Quick_Input_Output{
  private:
    static const int S=1<<21;
    #define tc() (A==B&&(B=(A=Rd)+fread(Rd,1,S,stdin),A==B)?EOF:*A++)
    char Rd[S],*A,*B;
    #define pc putchar
  public:
    #undef gc
    #define gc getchar 
    inline int read(){
      int res=0,f=1;char ch=gc();
      while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-') f=-1;ch=gc();}
      while(ch>='0'&&ch<='9') res=res*10+ch-'0',ch=gc();
      return res*f;
    }
    inline void write(int x){
      if(x<0) pc('-'),x=-x;
      if(x<10) pc(x+'0');
      else write(x/10),pc(x%10+'0');
    }
    #undef gc
    #undef pc
}I;

class Solve{
  private:
    int m,n,fir[55],nxt[55*2],son[55*2],tot,ans[55][55],put[55];
  public:
    inline void add(int x,int y){
      ++tot;
      nxt[tot]=fir[x];
      fir[x]=tot;
      son[tot]=y;
    }
    inline int DFS(int x,int fa){
      int sum=1;
      vector<int> v;v.clear();
      for(int to,i=fir[x];i;i=nxt[i]){
        to=son[i];
        if(to==fa) continue ;
        int tmp=DFS(to,x);
        v.push_back(tmp);
      }
      sort(v.begin(),v.end());
      int base=233;
      for(vector<int>::iterator i=v.begin();i!=v.end();i++){
        sum+=(*i)*base%mod;sum%=mod;
        base*=233;base%=mod;
      }
      return sum;
    }
    inline void init(){
      m=I.read();
      for(int i=1;i<=m;i++){
        n=I.read();
        memset(fir,0,sizeof(fir));tot=0;
        for(int x,j=1;j<=n;j++){
          x=I.read();
          if(x==0) continue ;
          add(x,j);add(j,x);
        }
        ans[i][0]=n;
        for(int j=1;j<=n;j++){
          ans[i][j]=DFS(j,0);
        }
        sort(ans[i]+1,ans[i]+n+1);
        put[i]=i;
        for(int j=1;j<i;j++){
          if(ans[i][0]==ans[j][0]){
            int ff=0;
            for(int k=1;k<=n;k++){
              if(ans[j][k]==ans[i][k]) ;
              else{
                ff=1;
                break ;
              }
            }
            if(ff==0){
              put[i]=put[j];
              break ;
            }
          }
        }
      }
      for(int i=1;i<=m;i++) cout<<put[i]<<endl;
    }
}S;
signed main(){S.init();}
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
小恐龙
花!
上一篇
下一篇